ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ลงวันที่ 20-07-2560
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
 
 • ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 •  

  ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.   นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. โทร. 0 2534 7913-6 ,2-7913-6 **กรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ**

   
  ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1

  บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00–20.00 ปิดรับบัตร 19.30 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.30

  นัดหมายล่วงหน้า : เวลา 1300 - 1600 โทร. 0 2534 7913-6 ,โทร.ภายใน 2 7913-6

  ปรับปรุงข้อมูล :  12/09/2561 10.00

  คลินิก|โรค

  จันทร์

  อังคาร

  พุธ

  พฤหัสบดี

  ศุกร์

  เสาร์

  อาทิตย์

  โรคไต
  พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์
  น.ต.หญิงปิยะวดี หอมไกรลาศ
  ร.อ.สุรีย์ อยู่วรรณกุล
  น.อ.พงศธร คชเสนี
  น.ต.หญิงปิยะวดี หอมไกรลาศ
  น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์
  ร.ต.กำปั่นทอง ตั้งวีระพงษ์
  ร.อ.สุรีย์ อยู่วรรณกุล
  น.ต.หญิงกมลวรรณ ภัคโชตานนท์  -
  โรคไขข้อ
  ร.ต.ธนวรรธน์ เครือคล้าย

  พล.อ.ต.เอนก ไสวเสวี

   -  -  - - -

  โรคหัวใจ

  น.อ.วรงค์ ลาภานันท์
  ร.อ.ปัญภัทร์ เจียมโพธิ์
  ร.ท.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
  นพ.ศรัณยู สุทธิพงศ์เกียรติ์
  พล.อ.ต.ธนวิตต สกุลแสงประภา
  น.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา
  น.ต.หญิงประจงจิตร์ แช่มสะอาด
  พล.อ.ต.ธนวิตต สกุลแสงประภา 
  น.อ.หญิงพัชรินทร์ ค้าของ
  (สัปดาห์ที่ 2,4)
  น.ต.หญิงประจงจิตร์ แช่มสะอาด
  น.ต.วิทยา จักรเพ็ชร์
  น.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา
  น.อ.ชวลิต ดังโกสินทร์
  ร.อ.ปัญภัทร์ เจียมโพธิ์
  ร.ท.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
  -  น.ท.ธวัชชัย นามวงศ์
  น.ต.หญิงประจงจิตร์ แช่มสะอาด
  ร.ท.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
  ร.ท.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
  พญ.สุทัตตา ไพบูลย์ศิลป์

  โรคทางเดินอาหาร

  ร.อ.หญิงเพ็ชชรี พลมณี

  น.ต.หญิง ชนันทา หงส์ธนากร

  น.อ.สุพจน์ ตันติพานิชธีรกุล น.อ.สุพจน์ ตันติพานิชธีรกุล
  พญ.นพมาศ แก้วเขียว
  น.อ.วุฒิพงษ์ ไชยพรพัฒนา  -
  โรคติดเชื้อ น.อ.บดินทร์ บุณยพุกกณะ
  น.อ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
  น.อ.บดินทร์ บุณยพุกกณะ
  นพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์
  นพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์
  น.อ.บดินทร์ บุณยพุกกณะ
  นพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์
   -
  โรคระบบประสาท น.อ.หญิงสัญสนีย์ พงษ์ภักดี  - น.อ.หญิงสัญสนีย์ พงษ์ภักดี  -  - น.ต.หญิงกาญจนา ปิยะตานนท์  -
  จิตเวช,
  อายุรแพทย์ทั่วไป
  น.อ.พิทักษ์ อ่อนศิริ -  -
  น.อ.พิทักษ์ อ่อนศิริ
   - น.ต.อานนท์ ธรรมนุรักษ์กิจ  -
  โรคเลือด น.ต.ไกรพล ทักษ์ประดิษฐ์
  พญ.ธนินท์ธร สินสมบูรณ์ทอง
  น.ต.ไกรพล ทักษ์ประดิษฐ์  - น.ท.หญิงหทัยรัตน์ เผ่าวิจารณ์
  พญ.ศศธร มงคลเสริมพร
   -
  โรคปอด น.อ.หญิงสุวรรณภา ปโภฎิประภา
  (สัปดาห์ เว้นสัปดาห์)
  -
   - น.อ.เดชพนต์ โลหะนะ  -  -  -
  (พ.เวชศาสตร์ครอบครัว)
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  ร.อ.หญิงกฤตยา เรียงจันทร์
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  พล.อ.ต.วีระยุทธ์ พิชญโยธิน
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  พล.อ.ต.วีระยุทธ์ พิชญโยธิน
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  -
  โรคเบาหวาน,ไทรอยด์ น.อ.พรชัยประสบวิทยา น.อ.หญิงอุษณีย์ สุนันท์ น.อ.พรชัย ประสบวิทยา น.ท.หญิง สมโชดก ชาครียรัตน์  -  -  -
   -  -  -  -  -  -  -  -

  หมายเหตุ
  วันเสาร์ **กรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ**

  ขั้นตอนการขึ้นสิทธิ์การรักษา

  ท่านที่มีใบนัด มาตรงวันนัด สิทธิ์กรมบัญชีกลาง หรือเงินสด สามารถไปติดต่อที่ห้องตรวจได้เลย
  ท่านที่มาไม่ตรงนัด สามารถติดต่อขึ้นสิทธิ์การรักษาที่ เวชระเบียนชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ หรือเวชระเบียนชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
  สำหรับสิทธิ์ประกันสุขภาพ UC และสิทธิ์ประกันสังคม สามารถตรวจสอบสิทธิ์และขึ้นสิทธิ์การรักษาได้ที่ช่อง 21 - 25 ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ขั้นตอนการรับบริการ ห้องตรวจอายุรกรรม

  1. หยิบบัตรคิว เพื่อรอเรียกวัดความดันโลหิต ( ด้านขวามือประตูทางหน้าห้องตรวจ)

  2 นั่งรอดู-ฟังเรียกหมายเลขเพื่อวัดความดันโลหิต และรับบัตรคิวพบแพทย์

   

  <<- BACK