โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา

ห้องตรวจศัลยกรรม
อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีแดง
ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30-16.00 น. 
โทร. 0 2534 7166 ,โทร. 0 2534 7169

ตารางลงตรวจศัลยแพทย์  กองศัลยกรรม  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

 คลินิกในเวลา
 • ศัลยกรรมทั่วไป  ออกตรวจทุกวัน (เช้า)
 • ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง  ออกตรวจ วันจันทร์ (บ่าย) ,วันอังคาร ,วันพฤหัสบดี (เช้า)
 • ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  ออกตรวจ วันจันทร์ ,วันพุธ ,วันศุกร์
 • ศัลยกรรมประสาท  ออกตรวจทุกวัน
 • ศัลยกรรมเด็ก  ออกตรวจ วันอังคาร, วันพฤหัสบดี (บ่าย) 
 • ศัลยกรรมอุบัติเหตุ  ออกตรวจ วันพุธ
 • ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก  ออกตรวจ วันพุธ

 วันจันทร์ 

 • ศัลยกรรมทั่วไป  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมประสาท  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมตกแต่ง  13.00-16.00 น. (บ่าย)

 วันอังคาร

 • ศัลยกรรมทั่วไป  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมตกแต่ง  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมประสาท  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมเด็ก  13.00-16.00 น. (บ่าย)

 วันพุธ

 • ศัลยกรรมทั่วไป  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมอุบัติเหตุ  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมประสาท  08.30-12.00 น.

 วันพฤหัสบดี

 • ศัลยกรรมทั่วไป  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมตกแต่ง 08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมประสาท  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมเด็ก  13.00-16.00 น. (บ่าย)

 วันศุกร์

 • ศัลยกรรมทั่วไป  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมประสาท  08.30-12.00 น.

 คลินิกนอกเวลา เริ่มตรวจเวลา 16.00-20.00 น.

 • วันจันทร์  ศัลยกรรมทั่วไป  (อ.อรพิชญ์)
 • วันอังคาร  ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  (อ.ปิยวัฒน์)
 • วันพุธ  ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  (อ.เดชาพล)   
 • วันพฤหัสบดี  ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  (อ.วิษณุ)
 • วันพฤหัสบดี  (ของสัปดาห์ที่ 1,2,3) ศัลยกรรมประสาท  (อ.กลินท์)

ศัลยกรรมทั่วไป  (08.30-12.00 น.)

 วันจันทร์,วันศุกร์ (G2)

อ.ศรีชัย ชัยพฤกษ์  (เฉพาะวันศุกร์)
อ.ฉัตรชัย สุนทรธรรม
อ.เพชร เกษตรสุวรรณ  (เฉพาะวันศุกร์)
อ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด
อ.อรพิชญ์ ขยันกิจ
อ.เจษฎา อธิกคุณากร
อ.วรากร จ่าแสนชื่น

วันพุธ

 • ศัลยกรรมอุบัติเหตุ  ลงตรวจทุกวันพุธ

วันอังคาร ,วันพฤหัสบดี  (G1)

อ.โพชฌงค์ ซื่อสัตย์  (เฉพาะวันอังคาร)
อ.สุพงษ์ เขมโมษิต  (เฉพาะวันพฤหัส)
อ.อภิชาต พลอยสังวาลย์
อ.นพดนัย ชัยสมบูรณ์ (ผู้อำนวยการกองศัลยกรรม)
อ.อัศวิน คนชม  (เรียน วทอ.)
อ.วัฒนศักดิ์ เพิ่มศักดิ์  (เฉพาะกิจ)
อ.ปณต ยิ้มเจริญ  (เรียน น.บริหาร 18 เม.ย.- 14 ก.ค.60)
อ.ชาญชัย สุวรรณกิจ
อ.ณพงศ์ กิจพาณิชย์  (ศึกษาต่อ-ส.ค.60)
อ.เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุล  (ศึกษาต่อ- 30 มิ.ย.61)
อ.สิทธิชัย ควชะกุล  (ศึกษาต่อ-มิ.ย.62)
อ.รณชัย บุพพันเหรัญ

ศัลยกรรมประสาท

ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ

ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

วันจันทร์
08.30-12.00 น.
อ.พรยุทธ ปรีชายุทธ
อ.กลินท์ พนมมาศ
วันจันทร์
08.30-12.00 น.
อ.ดำรงศักดิ์ วังเภตรา
อ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ
อ.วิษณุ เพ็งอุ่น
อ.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป
วันจันทร์
13.00-15.30 น.
อ.จักรกริช สีห์สุรไกร
อ.อธิคม ถนัดพจนามาตย์
วันอังคาร
08.30-12.00 น.
อ.อานุภาพ พันธ์คงทรัพย์
อ.จักรี ธัญยนพพร
วันพุธ
08.30-12.00 น.
อ.วุฒิพันธ์ บรรจง
อ.วิษณุ เพ็งอุ่น
อ.ศุภวิช เหลืองภัทรวงศ์ (ศึกษาต่อ)
อ.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป
วันอังคาร
08.30-12.00 น.
อ.นพดล วีรยางกูร
อ.วีรชัย วีรปกรณ์
อ.สุรินท์นาท เจริญจิตต์
วันพุธ
08.30-12.00 น.
อ.อานุภาพ พันธ์คงทรัพย์
อ.จักรี ธัญยนพพร
วันศุกร์
08.30-12.00 น.
อ.ดำรงศักดิ์ วังเภตรา
อ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ
อ.ศุภวิช เหลืองภัทรวงศ์ (ศึกษาต่อ)
วันพฤหัสบดี
08.30-12.00 น.
อ.กมล วัฒนไกร
อ.ณัฏฐวุฒิ เจียมไชยศรี
อ.สุรินท์นาท เจริญจิตต์
อ.อธิคม ถนัดพจนามาตย์
วันพฤหัสบดี
08.30-12.00 น.
อ.กลินท์ พนมมาศ
อ.ณัฐพล เลิศการค้าสุข
       
วันศุกร์
08.30-12.00 น.
อ.จักรี ธัญยนพพร  สัปดาห์ที่ 1,2
อ.ณัฐพล เลิศการค้าสุข  สัปดาห์ที่ 3,4
       

ศัลยกรรมเด็ก

ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

วันอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.จันทิรา คงศักดิ์
อ.อรพิชญ์ ขยันกิจ
วันพุธ
08.30-12.00 น.
อ.ยอด สุนทรวิจารณ์
อ.นคร บุญมี  (ศึกษาต่อ วทอ.)
อ.วรพจน์ วิทยกฤตศิริกุล
อ.เจนวิทย์ แจ้งจิตร์
วันพฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.จันทิรา คงศักดิ์
อ.อรพิชญ์ ขยันกิจ
 -  -


คำแนะนำ

 • ถ้าไม่สามารถมาตามวันที่นัดได้ กรุณาติดต่อเลื่อนนัดที่โทร. 025347169 (ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โทร. 025347168)
 • ผู้ป่วยนัดที่ใช้สิทธิ์ จ่ายตรงกรมบัญชีกลางและเงินสด ติดต่อขอขึ้นสิทธิ์ที่ห้องตรวจศัลยกรรม
 • ผู้ป่วยนัดที่ใช้สิทธิ์ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ติดต่อขอขึ้นสิทธิ์ที่ชั้น 2 ห้องสำนักงานสวัสดิการ ทอ.ช่อง 21
 • คลินิกพิเศษเจาะเลือดนอกเวลา เปิดให้บริการในวันเสาร์ เวลา 0730-1130 โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท (เบิกไม่ได้)
 

  Hits: 9276 Rating( ) ( 1 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คำแนะนำในการให้บริการ (4/7/2555)
 ห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ. (20/6/2560)
 ห้องตรวจโภชนบำบัด (20/6/2560)
 ศูนย์โรคภูมิแพ้ (3/2/2560)
 ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1 (18/5/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง (28/6/2555)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ (18/5/2552)
 ห้องตรวจโรคสูตินรีกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม (18/5/2552)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]